classiera loader

Regulamin

REGULAMIN Platformy Vegmarket.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Markomtech, 18 Tait Corner Glentworth Street Limerick za pośrednictwem Platformy, którego jest Administratorem.

DEFINICJE:

Administrator- Markomtech 18 Tait Corner Glentworth Street Limerick Ireland
PPS- 232279Q
Formularz – Kwestionariusz dostępny na stronie Platformy, którego wypełnienie jest konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia;
Ogłoszenie – Ogłoszenie dotyczące możliwości sprzedaży, kupna, zamiany Towaru sporządzone przez Użytkownika na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
Serwis – Tematyczny serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://vegmarket.pl
Towar – Rzecz, usługa lub zbywalne prawo oferowane za pośrednictwem Platformy, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie
Użytkownik – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Rozdział I
Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy, zamieszczania ogłoszeń, uprawnienia Użytkownika do anulowania ogłoszenia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych Platformy, do jego układu i kompozycji przysługują Administratorowi. Wykorzystywanie przez Użytkownika wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej, jest zabronione;

3. Platforma jest udostępniana przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet.

4. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i aktualna wersja przeglądarki internetowej “zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych oraz obsługę plików typu ‘cookies’ “;

5. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z jego przeznaczeniem;

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy. Zabronione jest także wykorzystywanie Platformy do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu itp.;

7. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

8. Zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia wymaga uprzedniego wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Platformy

Rozdział II
Formularz

9. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Platformy, której dokonać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych ze składaniem oświadczeń woli do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

10. Wypełnienie Formularza polega na dokonaniu wyboru: Rodzaju ogłoszenia, kategorii, podkategorii i wpisaniu w odpowiednie miejsce następujących danych, podzielonych na dwie poniższe grupy:
a) Obowiązkowe – zaznaczonych na czerwono:

– imię i nazwisku lub nazwę firmy;
– adres;
– województwo;
– powiat;
– telefon;
– e-mail;

b) Uzupełniające

– FAX;
– adres www;
– identyfikatory komunikatorów internetowych lub sieci społecznościowych jak np. GG, Skype, NK, Facebook, itp.;

oraz podania obowiązkowej treści ogłoszenia w polu Treść Ogłoszenia.

Rozdział III
Warunki zamieszczenia ogłoszenia

11. Zamieszczanie ogłoszeń na Platformie nie przekraczającej limitu jest bezpłatna.Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu Ogłoszeń.Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz konieczności wykupu Pakietu Ogłoszeń, o której mowa w załaczniku do regulaminu nr 1

12. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę;

13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

14. Treść ogłoszenia ustalana jest przez Użytkownika i powinna odzwierciedlać stan faktyczny. Użytkownik odpowiada za treść zamieszczonego przez siebie ogłoszenia a w szczególności ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich w tym prawa autorskie. Za treść Ogłoszenia rozumie się również zamieszczone w ogłoszeniu zdjęcia;

15. Emisja ogłoszenia trwa 60 dni w okresie którym Użytkownik może samodzielnie usunąć ogłoszenie. Po upływie powyższego okresu Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte z Platformy;

16. Ten sam Użytkownik może dodać maksymalnie 3 (trzy) niepłatne ogłoszenia na dobę zawierające maximum 2 zdjęcia produktu;

17. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia na Platformie wyraża jednoczesną zgodę na jego publikację na stronach internetowych partnerów Platformy. Publikacja Ogłoszenia na stronie internetowej partnera Platformy jest wolna od opłat.

Rozdział IV
Szczegółowe zasady zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzialności za treść

18. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zobowiązany jest do sprawdzenia aby obrót towarami zamieszczonymi w Platformy nie naruszały obowiązujących przepisów lub uprawnień osób trzecich w tym praw autorskich;

19. Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika;

20. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia, lub też edycji treści i/lub relokacji zamieszczonego w Platformie ogłoszenia jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności gdy ich treść:

a. wprowadza w błąd;
b. zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
c. narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
d. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub szkalujące inne osoby;
e. nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub zamiany Towarów
f. nie pasuje do wybranej kategorii lub podkategorii

21. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów;

22. Administrator, umożliwiając korzystanie z Platformy, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z potencjalnymi kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego klientem, ponoszą strony tej umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym danych podanych podczas procesu wypełniania Formularza.

23. Użytkownik nie może zamieścić ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji.

24. Użytkownik może zamieszczać na Platformie wyłącznie zdjęcia na których publikację lub modyfikację uzyskał zgodę, lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia na Platformie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Platformy, który zamieścił dane zdjęcie. Markomtech nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.

25. Wraz z dodaniem zdjęcia Użytkownik udziela pozwolenia Platformie vegmarket.pl na modyfikację zdjęcia i jego parametrów do celów publikacji na stronach Platformy i stronach partnerów Platformy.

Rozdział V
Postępowanie reklamacyjne

26. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

27. Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej.

Rozdział VI
Ochrona danych i polityka prywatności

28..Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

29..Administratorem danych jest Administrator – w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

30..Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją zobowiązania. Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone na Platforme w celu:

a. realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu,
b. w związku z obsługą reklamacji,
c. w związku z korespondencją e-mailową,
d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Platformy,
e. dla celów marketingowych Administratora lub marketingowych innych podmiotów współpracujących z Administratorem po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika;

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z danym Ogłoszeniem. Przetwarzanie danych przez Administratora dla celów marketingowych jego lub jego partnerów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika.
Administrator zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko;
– adres siedziby;
– adres zamieszkania lub/i korespondencyjny;
– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu lub fax;
– numeru gg lub Skype;

31. Użytkownik podając Platformie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Administratora oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w czasie świadczenia przez Administratora usługi wiąże się z natychmiastowym usunięciem ogłoszenia z Serwisu.

32. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom.

33.  Korzystanie z Platformy Vegmarket.pl jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności. Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

34. COOKIES: Sposobem zbierania przez Markomtech informacji o użytkownikach jest stosowanie “cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Markomtech.Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Pliki cookies mogą być ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z Serwisu. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

35. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– udoskonalenia Platformy, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
– w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Platformy, zarówno przez Markomtech jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Markomtech.

36. W ramach Platformy stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz zewnętrzne. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Platformy. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Platformy ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika. Zewnętrzne pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Platformyreklamodawców oraz partnerów.

37..ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES: Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

38..LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE: Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na Platformie. Jeśli w Platformie są zawarte linki do innych stron internetowych, Markomtech zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Platformy, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie. Więcej na temat zasad korzystania z Platformy znajdą Państwo w Regulaminie Platformy.

39. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: pomoc@vegmarket.pl . Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Markomtech
18 Tait Corner
Glentworth Street
Limerick
Ireland
Ja ………………………… ……………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach platformy vegmarket.pl. Data zawarcia umowy to ………………………… ………………

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

40. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego;

41. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;

42. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Rozdziale VI Regulaminu;

43. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w związku ze zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub Platformy. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Platformy wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

44. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg przepisów obowiązujących;

45. Regulamin wszedł w życie z dniem 17 kwiecień 2020. Wszelkie pózniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Platformy Vegmarket.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Pakiety Ogłoszeń Premium Platformy Vegmarket.pl
1. Pakiet Ogłoszeń Premium obowiązuje dla jednej lub łącznie dla kilku kategorii Ogłoszeń, zwanych dalej „Zestawem Kategorii”.
2. Użytkownik ma prawo wyboru spośród kilku dostępnych rodzajów Pakietów Ogłoszeń Premium
3. Wysokość opłat i rodzaje Pakietów Ogłoszeń Premium obowiązujących dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń jest załączona w formie szczegółowych cenników.
4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za poszczególne Pakiety Ogłoszeń Premium. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
5. Płatności za Pakiety Ogłoszeń Premium mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych na Platformie Vegmarket.pl
6. Po dokonaniu zakupu Pakietu Ogłoszeń Premium, Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres zarejestrowany w Platformie otrzyma potwierdzenie zamówienia Pakietu Ogłoszeń Premium. Aktywacja Ogłoszenia możliwa jest po wykupieniu Pakietu Ogłoszeń Premium.
7. Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego na stronie głównej następuje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli z przyczyn technicznych, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie na stronie głównej nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia na Platformie Vegmarket.pl
8. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia na stronie głównej Platformy, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Administratora z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, niewykorzystana jednostka w ramach wykupionego Pakietu Ogłoszeń nie podlega zwrotowi.
10. Domyślną formą przesyłania rachunków jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) rachunków w formie elektronicznej.
11. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia rachunków rozumieniu odrębnych przepisów, rachunki będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.